مدیریت

کامران جلیلی محمودی

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

001

منوچهر جلیلی محمودی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

Jalili