شرایط ثبت نام

13910204000026_PhotoA

شرايط و ضوابط ثبت نام:

 

1- صحت کليه اطلاعات و موارد مندرج در فرم ثبت نام که به اطلاع و امضاء وي رسيده است.
2- حضور در تمام جلسات دوره الزامي است و در صورت غيبت غير موجه در طول هر دوره به ميزان بيش از شش ساعت ، دانشجو مجاز به شرکت در آزمون پايان دوره نخواهد بود.
3- تخلف در جلسه آزمون ، موجب ابطال برگه آزمون و محروميت دانشجو از شرکت در دوره بعد در آن موسسه و يا ساير موسسات ميگردد.
4- حداقل نمره قبولي 12 از 20 و 70 از 100 مي باشد و در صورتيکه دانشجو بالاي 50% نمره کل را اخذ نموده باشد ( بين 10 تا 12 و يا بين 50 تا 70 ) ميتوان با هماهنگي اموزشگاه حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ اعلام نتيجه آزمون ، نسبت به شرکت در امتحان مجدد فقط براي يک بار با پرداخت 30% شهريه دوره مورد نظر اقدام نمايد. چنانچه به تشخيص آموزشگاه تاريخ امتحان نسبت به برنامه ارائه شده در هنگام ثبت نام تغيير يابد و دانشجو با اعلام کتبي قبلي عدم امکان حضور در جلسه را به اطلاع آموزشگاه رساند ، غايب از امتحان محسوب شده اما براي امتحان مجدد هيچگونه هزينه اي پرداخت نخواهد نمود . غيبت در جلسه امتحان بدون اطلاع قبلي ، هنرجو را از معافيت پرداخت هزينه مجدد امتحان محروم مي نمايد.
5- مسئوليت حفظ و نگهداري گواهينامه هاي صادره بعهده دانشجو ميباشد و در صورت مفقودي و يا انهدام گواهينامه ، هزينه صدور گواهينامه المثني بعهده هنرجو مي باشد.
6- در صورت نياز به صدور گواهينامه المثني ، موسسه مي تواند هزينه صدور مجدد مدرک را از دانشجو دريافت نمايد. اين هزينه در هر صورت نمي تواند از 15% هزينه دوره بيشتر باشد و در متن گواهينامه نيز ميبايست واژه ” المثني” ذکر گردد . ذکر تاريخ صدور و شماره گواهينامه اصلي در گواهينامه اصلي در گواهينامه المثني ضروري است.
7- گواهينامه هاي صادره ميبايست به شخص دانشجو و يا نماينده کتبا معرفي شده وي با ارائه مدرک شناسايي معتبر تحويل و رسيد دريافت گردد . آموزشگاه هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداري گواهينامه هايي که يکسال از تاريخ صدور آنان سپري شود و هيچگونه اقدامي از سوي دانشجو براي دريافت آن صورت نپذيرد ، ندارد .
8- دانشجو ميبايست يک هفته قبل از شروع دوره شهريه دوره را پرداخت و در قبال آن رسيد دريافت نمايد.
9- در دور ه هاي بيشتر از 32 ساعت در صورت انصراف ارادي دانشجو چنانچه دانشجو پس از گذشت حداکثر يک روز يا 6 ساعت از تشکيل دوره انصراف کتبي خود را از حضور در دوره اعلام دارد ، 60% شهريه دوره از مبلغ پرداختي توسط دانشجو به نفع آموزشگاه کسر و الباقي مسترد ميگردد . پس از مهلت فوق الذکر ، شهريه دريافتي به هيچ وجه قابل استرداد نميباشد .در خصوص دوره هاي کمتر از 32 ساعت به هيچ وجه حتي يک ساعت بعد از شروع دوره شهريه قابل استرداد نميباشد.
10- چنانچه يک هفته قبل از شروع دوره دانشجو از شرکت در دوره انصراف دهد 30% از مبلغ شهريه کسر و الباقي به دانشجو مسترد ميگردد.
11- در خصوص دوره هايي که در نمايندگي هاي خارج از مرکز آموزش خصوصاً در شهرستان ها برگزار ميگردد با توجه به هماهنگي ها و هزينه هاي انجام شده جهت اعزام استاد و غيره به هيچ وجه شهريه قابل استرداد نميباشد.
12- دانشجو موظف به تکميل مدارک ثبت نام حداقل تا يک روز پس از شروع دوره ميباشد بديهيست پس از اتمام زمان مقرر آموزشگاه از ورود دانشجو به کلاس جلو گيري کرده و در صورت غيبت در کلاس ، از ادامه دوره جلو گيري کرده و هيچگونه ادعائي مبني بر دريافت شهريه نميتواند از آموزشگاه داشته باشد .
13- چنانچه دانشجو در زمان برگزاري دوره به وسايل کمک آموزشي مانند ( کتاب ، کامپيوتر ، اورهد پرژکتور و غيره) و امکانات آموزشگاه صدمه وارد نمايد ، بايد خسارت وارده را به آموزشگاه پرداخت نمايد در غير اين صورت آموزشگاه از طريق مراجع صلاحيت دار اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
14- دانشجو ملزم به رعايت کليه شئونات اسلامي و ملاحظات انضباطي که آموزشگاه در محوطه آموزشي خود وضع نموده ميباشد.
15- هرگاه مشاجره و برخوردي ميان دانشجويان روي دهد آموزشگاه ميتواند از ادامه دوره هردو طرف جلوگيري نمايد و دانشجويان خاطي به هيچ وجه حق اعتراض به اين تصميم گيري را ندارند بديهيست پس از مشخص شدن مسئله با شخص خاطي برخورد خواهد شد.
16- چنانچه دانشجو در خصوص استاد مسئله اي اعم از آموزشي ويا غيره داشته باشد بايد مراتب را با مدير دفتر آموزش و يا مدير آموزشگاه درميان بگذارد و مسئله را از اين طريق پيگيري نمايد .

Safineh Parvaz2