دانلود فرم های آموزشی بلیت و بار

Downloads-Black-Folder-icon

دانلود فرم های آموزش دوره های فروش بلیت

OW  FORM

RT/CT FORM

NOJ FORM

                                                            DOMESTIC TICKET

                                               INTERNATIONAL TICKET

دانلود فرم های آموزش دورهای فروش بار

                                               DOMESTIC AIR WAYBILL

                              INTERNATIONAL AIR WAYBILL